Pokaż nowe posty | Oznacz wszystkie jako przeczytane | Szukaj
Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
 • 0 Głosów - 0 Średnio
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Zadania - matura Próbna marzec 2008
Autor Wiadomość
Bartus Offline
Student

Ilość postów: 613
Dołączył: Aug 2006
Reputacja: 0
Post: #1
Zadania - matura Próbna marzec 2008
Cytat:Proszę bardzo Smile
1. (1pkt)
W polu C4
Największa wartość poziomicy wynosi 320 m n.p.m (mapa nie strasznie nie czytelna była u nas więc to zadanie nie będzie na szczęście liczone) Smile
Najmniejsza wartość poziomicy wynosi 400 m n.p.m


2. (2pkt)
Temperatura powietrza na brzegu jeziora Rożnowskiego (273 m n.p.m) wynosiła 21*C. Oblicz temperaturę powietrza w tym samym czasie na szczycie Ostrej Góry. Do Obliczeń przyjmij średnią zmianę temperatur powietrza 0,6*C/100m. Zapisz obliczenia. Wynik podaj z przybliżeniem do 0.1*C


Należało odczytać wartość dla Ostrej góry - 483 m n.p.m
Obliczyć różnicę (483m - 273m) która wynosi 210m
Ułożyć proporcję:
0,6*C - 100m
x*C - 210m

x = (210 x 0,6)/100
x= 1,26

Obliczyć różnicę temperatur (21*C - 1,26*C) 19.74*C

Temperatura powietrza na Ostrej Górze wynosi 19.74*C3.(2pkt)
Podaj po dwa argumenty potwierdzające, że Las majdan i Gródek nad Dunajcem mają korzystne warunki dla lokalizacji ośrodka wczasowego


4. (2pkt)
Na podstawie analizy obszary przedstawionego na mapie w polach D1 i E1 wyka, podając dwa argumenty, wpływ Dunajca i jego doliny na sieć osadniczą lub sieć komunikacyjną


5. (2pkt)
Powierzchnia Jeziora Rożnowskiego wynosi 16km2
Oblicz powierzchnię tego zbiornika na mapie w skali 1:50 000. Zapisz wykonane obliczenia. Wynik podaj w cm2


Zamieniamy skalę liczbową na mianowana i podnosimy do kwadratu.

1:50 000
1cm - 500m
1cm - 0,5km
1cm2 - 0,25km2

Układamy proporcję:

1cm2 - 0,25km2
x cm2 - 16km2

xcm2 = 16/0,25

x= 64cm2

Powierzchnia Jeziora Rożnowskiego na mapie wynosi 64 cm2


6. (2pkt)
Jezioro Rożnowskie jest przykładem sztucznego zbiornika wodnego na rzece górskiej, który pełni kilka funkcji. Wymień trzy funkcje pełnione przez sztuczne zbiorniki wodne na rzekach górskich w Polsce.


Funkcja przeciwpowodziowa - reguluje stosunki wodne na danej rzece
Funkcja rekreacyjna - żegluga
Funkcja gospodarcza - zaopatruje w wodę gospodarkę komunalną, przemysł i rolnictwo7. (1pkt)
Pojemność Jeziora Rożnowskiego zmienia się z przyczyn naturalnych.
Korzystając z danych w tabeli i własnej wierzy, podaj przyczynę zmiany pojemności Jeziora Rożnowskiego.


Zmniejszony dopływ rzek do Jeziora Rożnowskiego

8. (1pkt)
Obszar przedstawiony na mapie jest zbudowany z osadów fliszowych, które były fałdowane w paleogenie i neogenie. Podaj nazwę orogenezy i nazwę ery geologicznej, w czasie której zostały sfałdowane osady fliszowe obszaru przedstawionego na mapie.


Orogeneza: Alpejska
Era geologiczna: Kenozoik - niestety sam dałem mezozoik ;/9. (2pkt)
Na rysunkach przedstawiono widome drogi Słońca nad horyzontem w różnych szerokościach geograficznych w dniach równonocy lub przesileń.


A. 0* 21 III
B. 23*27'N 22 XIII
C. 66*33'N 22 VI


10. (2pkt)
Na mapie przedstawiono strefy czasowe na Ziemi
MAPA
Samolot z Warszawy do Nowego Jorku wystartował o godzinie 6,30 czasu strefowego. Lot trwał 12 godzin.
Oblicz, o której godzinie tamtejszego czasu strefowego samolot wylądował 2 Nowym Jorku. Zapisz obliczenia


Obliczamy jaki będzie czas w NY gdy samolot po 12 godzinach przyleci z Warszawy (czasu środkowoeuropejskiego):

6.40 + 12 godzin = 18.40


Obliczamy różnicę czasu strefowego:
NJ GMT - 5
W GMT +1
-5-(1)= -6

Teraz obliczamy jaka będzie godzina w Nowym Yorku (czas wschodnio-amerykański)

18.40 - 6h = 12.40

Samolot wylądowałłw Nowym Jorku o godzinie 12.40 tamtejszego czasu strefowego.


11. (2pkt)
Przyporządkuj krainie geograficznej charakterystyczna dla niej formę rzeźby terenu oraz czynnik i proces, w wyniku których powstałą ta forma.
Terminy: akumulacja, erozja, rzeka, morze, woda opadowa, lodowiec górski, wody fluwioglacjalne, sandr, wąwóz lessowy, klif, dolina U-kształtna)


Pobrzeże Słowińskie: klif,morze, erozja
Tatry: dolina U-kształtna, lodowiec górski, erozja
Pojezierze Pomorskie: sandr, wody fluwioglacjalne, akumulacja
Wyżyna Lubelska: wąwóz lessowy,woda opadowa,erozja


12. (2pkt)
Na schemacie przedstawiono budowę wnętrza Ziemi
SCHEMAT


a) podaj nazwy warstw oznaczonych na schemacie literami A,B,C


A - płaszcz Ziemi
B - Jądro zewnętrzne
C - Jądro wewnętrzne


b) Podaj nazwę powierzchni nieciągłości, która znajduje się między skorupą ziemską z warstwą oznaczoną na rysunku literą A.

MOHO


13. (3pkt)
Na rysunku przedstawiono przekrój geologiczny.
PRZEKRÓJ

Na podstawie analizy przekroju geologicznego wykonaj polecenia a,b,c.
a) Podaj nazwę skały, która tworzy najmłodszą warstwę na przekroju oraz nazwę okresu geologicznego, w którym ta warstwa powstałą.


Nazwa skały: Wapienie
Nazwa okresu geologicznego: Jura


b) Podaj nazwę okresu geologicznego, w którym powstały skały bezpośrednio leżące na najstarszej powierzchni zrównania.

Perm

c) Określ wiek względny warstwy skalnej oznaczonej na przekroju literą A.

Mezozoik - Jura
Dinozaury ? Tongue


14. (1pkt)
Na klimatogramie przedstawiono roczny przebieg średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych
KLIMATOGRAM

Podkreśl poprawna odpowiedź.
Miejscowość, z której pochodzą dane klimatyczne przedstawione na klimatogramie, znajduje się w strefie klimatów

C. zwrotnikowych

15. (1pkt)
Podkreśl dwie przyczyny występowania niskich rocznych sum opadów atmosferycznych na zachodnim wybrzeży Afryki, położonym pomiędzy 20*S a 25*S.


B. zstępujące ruchy mas powietrza w troposferze
C. oddziaływania ciepłego prądu morskiego


16. (2pkt)
Morze Bałtyckie i Morze Czerwone są morzami śródziemnymi, różniącymi się wartością średniego zasolenia wód.
Podaj dwie przyczyny większego średniego zasolenia wód Morza Czerwonego od średniego zasolenia wód Morza Bałtyckiego


M.C leży w strefie o mniejszej wartości parowania wody niż Morze Bałtyckie
M.C ma o wiele mniej dopływów rzecznych niż Morze Bałtyckie


17. (2pkt)
Na przekroju przedstawiono rozkład zasolenia wód Morza Bałtyckiego (w promilach) między cieśninami duńskimi a Zatoką Fińską.
PRZEKRÓJ
Na podstawie analizy przekroju podaj wnioski dotyczące zróżnicowania zasolenia:

a) wód Morza Bałtyckiego w układzie pionowym.
Im większa głębokość tym większe zasolenie


b) wód przypowierzchniowych Morza Bałtyckiego od cieśnin duńskich do Zatoki Fińskiej.

Im bliżej oceanu tym większe zasolenie
Im bardziej w głąb Zatoki Fińskiej tym mniejsze zasolenie


18. (2pkt)
Na schematycznym rysunku A przedstawiono wzajemne położenie Ziemi, Księżyca i Słońca, które sprzyja występowaniu największych przypływów.
RYSUNEK

a) Korzystając z symboli użytych na rysunku A, uzupełnij rysunek B tak, aby przedstawiał wzajemne położenie Ziemi, Księżyca i Słońca w czasie najmniejszego przypływu:


K

Z Sb) Podkreśl dwie fazy księżyca, których występowanie sprzyja największym przypływom.

nów i pełnia


19. (2pkt)
Wpisz do tabeli państwa, pogrupowane według dominującej pod względem liczebnym odmiany (rasy) ludzkiej.
Państwa: Angol, Argentyna, Chiny, Kamerun, Korea Północna, Maroko, Tajlandia, Ukraina, Zimbabwe.


Europeidalna: Maroko, Ukraina, Argentyna,
Mongoloidalna: Chiny, Tajlandia, Korea Północna
Negroidalna: Angola, Kamerun, Zimbabwe


20. (2pkt) Wyjaśnij dlaczego w obecnym składzie rasowym ludności Brazylii występują: Indianie, Murzyni, Metysi.


RYSUNEK
NA rysunku przedstawiono współczynnik przyrostu naturalnego w 2004 roku w poszczególnych województwach.


21. (1pkt)
Podaj nazwy czterech województw, w których w 2004 roku był największy współczynnik przyrostu naturalnego.


Pomorskiej, Warmińsko Mazurskie, Małopolskie, Podkarpackie


22. (1pkt)
Podaj nazwę metody kartograficznej, zastosowanej do prezentacji wielkości współczynnika przyrostu naturalnego w 2004 roku w poszczególnych województwach.


Kartogram

23. (2pkt)
Podaj trzy przyczyny zmniejszenia się współczynnika dzietności kobiet w Polsce po 1990 roku.


TABELKA
W tabeli przedstawiono powierzchnię upraw, zbiorów i plony pszenicy w 2002r.

24. (1pkt)
Oblicz wielkość zbiorów pszenicy w 2002 r. w kraju oznaczonym w tabeli literą A. Zapisz obliczenia. Wynik podaj w mln ton.


582 tys.ha * 71 ha [dt] = 4132,2 tys. t

Wynik: 4,1322 mln ton


25. (1pkt) Pogrupuj kraje oznaczone literami B,C,D,E wg dominującego sposobu uprawy pszenicy, Wpisz do poniższej tabeli litery, którymi oznaczono te kraje

Uprawa intensywna: B (74,5 plony z 1 ha w [dt]) D (69,1)
Uprawa ekstensywna: C (17,6) E (22,6)


26. (2pkt)
Podaj główny czynnik lokalizacji każdej z wymienionych rafinerii ropy naftowej w Polsce.


Rafineria w Gdańsku: port
Rafineria w Płocku: przechodzący przez Płock ropociąg
Rafineria w Gorlicach: dostępność surowca


27. (2pkt)
Podaj trzy przykłady konsekwencji przyrodniczych lub gospodarczych transportowania na dużęj odległości ropy naftowej z obszarów jej wydobycia do rafinerii.


28. (1pkt)
W tabeli przedstawiono dane dotyczące linii kolejowych w wybranych państwach świata w 2000 r.
TABELA

Na podstawie danych w tabeli sformułuj wniosek dotyczący zależności:
a) długości linii kolejowych od wielkości powierzchni państw

Im większa powierzchnia państw tym posiadają one więcej linii kolejowych
b) gęstości linii kolejowych od wielkości powierzchni państw
Im mniejsze państwa tym powiadają większą gęstość linii kolejowych


29. (1pkt)
Na mapie przedstawiono euroregiony na granicach Polski
MAPA

Korzystając wyłącznie z mapy, podaj nazwy pięciu euroregionów, które zasięgiem obejmują terytoria państw nienależących do Unii Europejskiej.


Karpaty, Bug, Puszcza Białowieska, Niemen, Bałtyk


30. (1pkt)
W poniżej tabeli przedstawiono wybrane wskaźniki rozwoju gospodarczego trzech państw.


1. Meksyk
2. Japonia
3. Burkina Faso


31. (2pkt)
Na fotografiach przedstawiono obiekty występujące w Polsce, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

a) Podpisz fotografie nazwami odpowiednich miast, wybranymi spośród podanych poniżej:
Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Malbork, Warszawa, Zamość


1. Malbork
2. Zamość


b) Podaj nazwę parku narodowego w Polsce, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO


Park Białowieski

32. (1pkt)
NA rysunku przedstawiono trasę statku płynącego z Bornholmu do Kołobrzegu.
RYSUNEK
Podkreśl dwa obszary morskie, prze które płynie statek z Bornholmu do Kołobrzegu


A. Polskie wody terytorialne
C. Wyłączna strefa ekonomiczna Polski


33. (2pkt)
Podaj trzy sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami wody w Polsce, które mogą przyczynić się do ograniczenia zjawiska niedoboru wody w Polsce.


34.(2pkt)
Utwórz model przyczyno-skutkowy.


Nadmierny pobór wody z Syr-darii i Amu-darii
B) Doprowadzenie mniejszej ilości wody do Jeziora Aralskiego przez Syr-darię i Amu darię.
D) Obniżenie poziomu wody w Jeziorze Aralskim
Teraz należało wstawić 3 równorzędne skutki.

A) Wywiewanie soli z odsłoniętego dna jeziora, która przedostaje się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.
C) Wyginięcie wielu gatunków flory i fauny w płytkich, nadmiernie zasolonych wodach Jeziora Aralskiego.
G) Utrata źródła utrzymanie rybaków i osób związanych z przetwórstwem ryb.


35 (2pkt)
a)Podaj dwa przykłady działań człowieka, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia się klimatu:


Produkcja gazów cieplarnianych
Produkcja Co2
itp


b) Podaj dwa następstwa dla środowiska przyrodniczego globalnego ocieplania się klimatu

cofanie się linii brzegowej
zwiększanie się średniej dobowej temperatury powietrza
itp


36. (2pkt)
Podaj nazwę rzeki na której ukończono budowę Zaporty Trzech Przełomów


Jangcy

b) Uzasadnij podając dwa argumenty, że spiętrzenie wody i zalanie obszarów położonych powyżej zapór na rzekach wpływa negatywnie na środowisko geograficzne


retencja
itp

2h pisania Tongue mam nadzieje ze to sie przyda Smile. Jeżeli ktoś ma odpowiedzi do tego to proszęSmile Ja zawarłem jedynie nie liczne swoje odpowiedzi Smile
08-03-2008 00:14
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
Olivia Soprano Offline
Student

Ilość postów: 290
Dołączył: Jan 2008
Reputacja: 1
Post: #2
 
Nie pisałam geo ani nie przeczytałam dokładnie, ale te dinozaury to a propos czego? Bo jeśli pytali o skamieniałości przewodnie dla mezozoiku to trzeba było wpisać amonity. Kości dinozaurów w osadach morskich raczej nie obaczysz Wink Poza tym wcale nie są na tyle rozpowszechnione, żęby używać ich w rozpoznawaniu wieku skał

NATO - NAprzód TOwarzysze
08-03-2008 11:54
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
krzyhoo Offline
Gimnazjalista

Ilość postów: 71
Dołączył: Nov 2006
Reputacja: 0
Post: #3
 
nic o skamieniałościach przewodnich nie było chyba, trzeba było okreslić wiek względny, więc ja napisałem, że warstwa starsza niż X i młodsza niż Y.

co do poziomic na pewno była mniejsza niż 320 Smile

temperature trzeba bylo podac z przyblizeniem do 0,1

w 34. zamiast G dałem coś innego, w rezultacie wyszły mi same skutki przyrodnicze

i jeszcze w 7 napisałem coś innego;

co do pozostałych pytań odpowiedzi są ok, choc sam zrobiłem pare głupich błędów Smile


a tak w ogole to poczekajmy na klucz, co sie tu bedziemy rozwodzić Smile Smile Smile

.../--../.-/-.-./..-/-././-.-./--.././-.-/ -../.-../.-/ .--./.-/-./.-/ --/---/.-./..././.-/
08-03-2008 14:17
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
Bartus Offline
Student

Ilość postów: 613
Dołączył: Aug 2006
Reputacja: 0
Post: #4
 
dinozaury to był taki żarcik ;p
08-03-2008 14:17
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
kidzior Offline
Student

Ilość postów: 249
Dołączył: Nov 2007
Reputacja: 0
Post: #5
 
Co do zadania 15 to u zachodnich wybrzeży Afryki jest zimny prąd a nie ciepły?? Gdyby był ciepły to opady były by dośc wysokie a tak to zimny prąd benguelski czy jakoś tak powoduje brak opadów i wystepowanie na tym obszarze pustytń Wink Ale pozatym to elegancko napisane Wink

This is not DefQon, this is not Qlimax, this is not Q-Base, this is IN QONTROL
08-03-2008 14:32
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
Jendrulla Offline
Student

Ilość postów: 379
Dołączył: Aug 2006
Reputacja: 0
Post: #6
Re: Zadania - matura Próbna marzec 2008
Oj Bartus, Bartus. Błędów tam masz trochę.
Cytat:Proszę bardzo Smile
1. (1pkt)
W polu C4
Największa wartość poziomicy wynosi 320 m n.p.m (mapa nie strasznie nie czytelna była u nas więc to zadanie nie będzie na szczęście liczone) Smile
Najmniejsza wartość poziomicy wynosi 400 m n.p.m
Nie. Najmniejsza wartość to jest 320, a największa to 400


Cytat:2. (2pkt)
Temperatura powietrza na brzegu jeziora Rożnowskiego (273 m n.p.m) wynosiła 21*C. Oblicz temperaturę powietrza w tym samym czasie na szczycie Ostrej Góry. Do Obliczeń przyjmij średnią zmianę temperatur powietrza 0,6*C/100m. Zapisz obliczenia. Wynik podaj z przybliżeniem do 0.1*C


Należało odczytać wartość dla Ostrej góry - 483 m n.p.m
Obliczyć różnicę (483m - 273m) która wynosi 210m
Ułożyć proporcję:
0,6*C - 100m
x*C - 210m

x = (210 x 0,6)/100
x= 1,26

Obliczyć różnicę temperatur (21*C - 1,26*C) 19.74*C

Temperatura powietrza na Ostrej Górze wynosi 19.74*C
Trzeba było zaokrąglić do 0,1. Jak tak się napisze ja Ty, to odcinają jeden punkt.

Cytat:7. (1pkt)
Pojemność Jeziora Rożnowskiego zmienia się z przyczyn naturalnych.
Korzystając z danych w tabeli i własnej wierzy, podaj przyczynę zmiany pojemności Jeziora Rożnowskiego.


Zmniejszony dopływ rzek do Jeziora Rożnowskiego
Nie. Po pierwsze dopływ wody rzekami się nie zmniejsza, a nawet jeśli to to by oznaczało zmniejszenie objętości wody. A tutaj chodzi o zmianę pojemności. Spowodowana może być ona np. Zamuleniem się dna jeziora, i jego podnoszeniem.

Cytat:9. (2pkt)
Na rysunkach przedstawiono widome drogi Słońca nad horyzontem w różnych szerokościach geograficznych w dniach równonocy lub przesileń. [/b]

A. 0* 21 III
B. 23*27'N 22 XIII
C. 66*33'N 22 VI
Też chyba nie. Myślałem nad tym strasznie długo, i wyszło mi że tak nie może być. Dlaczego. Na pierwszym obrazku słońce było dokładnie w zenicie. Mogło tak być albo na równiku, albo na zwrotniku. Początkowo też wpisałem równik, jednakże wtedy drugie nie mogło by się zgodzić. Zauważ że na drugim obrazku słońce było lekko przesunięte na południe. Jakby było to na zwrotniku, było by ono przesunięte na południe dużo mocniej.


Cytat:15. (1pkt)
Podkreśl dwie przyczyny występowania niskich rocznych sum opadów atmosferycznych na zachodnim wybrzeży Afryki, położonym pomiędzy 20*S a 25*S.


B. zstępujące ruchy mas powietrza w troposferze
C. oddziaływania ciepłego prądu morskiego
Pierwsze się zgadza, drugie nie. Ciepły prąd spowodował by opady, poza tym u zachodnich brzegów Afryki płynie zimny prąd Benguelski.

Pozdrawiam, Jendrulla
08-03-2008 14:49
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
Bartus Offline
Student

Ilość postów: 613
Dołączył: Aug 2006
Reputacja: 0
Post: #7
 
zaznaczyłem zimny na maturze a tutaj mi ciepły ;p niech to jakis moderator poprawi ;p
08-03-2008 14:50
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
Bartus Offline
Student

Ilość postów: 613
Dołączył: Aug 2006
Reputacja: 0
Post: #8
Re: Zadania - matura Próbna marzec 2008
Jendrulla napisał(a):
Cytat:Proszę bardzo Smile
1. (1pkt)
W polu C4
Największa wartość poziomicy wynosi 320 m n.p.m (mapa nie strasznie nie czytelna była u nas więc to zadanie nie będzie na szczęście liczone) Smile
Najmniejsza wartość poziomicy wynosi 400 m n.p.m
Nie. Najmniejsza wartość to jest 320, a największa to 400


Co do Słońca to tak samo jest w podręczniku .... więc sprawdź sobie ...
Co do prądów błąd przy przepisywaniu
08-03-2008 14:53
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
Bartus Offline
Student

Ilość postów: 613
Dołączył: Aug 2006
Reputacja: 0
Post: #9
 
Nie uwierzycie w tym zadaniu o poziomie wysokość PKB w Polsce meksyku burknie faso i japonii należało w pierwszej kolumnie napisać Polska -3,7 tys PKB na mieszkańca Big Grin lol Big Grin a nikt mi nie wierzył Big Grin
11-03-2008 08:45
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
krzyhoo Offline
Gimnazjalista

Ilość postów: 71
Dołączył: Nov 2006
Reputacja: 0
Post: #10
 
ja wierze, w ostatniej rubryce był za to meksyk; zaskoczyło mnie to.

.../--../.-/-.-./..-/-././-.-./--.././-.-/ -../.-../.-/ .--./.-/-./.-/ --/---/.-./..././.-/
11-03-2008 14:51
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
Jendrulla Offline
Student

Ilość postów: 379
Dołączył: Aug 2006
Reputacja: 0
Post: #11
 
Ale na Wikipedii jest podane iż PKB na osobę w Burkina Faso wynosi $1,284 i to musi być ostatni wiersz w tej tabelce.

Poza tym Bartus sam wpisałeś Meksyk i Burkinę Faso Wink

Swoją drogą macie klucz?

Pozdrawiam, Jendrulla
11-03-2008 15:03
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
krzyhoo Offline
Gimnazjalista

Ilość postów: 71
Dołączył: Nov 2006
Reputacja: 0
Post: #12
 
jendrulla to co napisałem jest właśnie według klucza; klucza, w którym stoi: polska, japonia, meksyk - miejmy na uwadze, że dane z 2003, choć i tak odpowiedź wydaje mi się dziwna.

.../--../.-/-.-./..-/-././-.-./--.././-.-/ -../.-../.-/ .--./.-/-./.-/ --/---/.-./..././.-/
11-03-2008 15:11
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
Jendrulla Offline
Student

Ilość postów: 379
Dołączył: Aug 2006
Reputacja: 0
Post: #13
 
krzyhoo napisał(a):jendrulla to co napisałem jest właśnie według klucza; klucza, w którym stoi: polska, japonia, meksyk - miejmy na uwadze, że dane z 2003, choć i tak odpowiedź wydaje mi się dziwna.
Dziwne. Osobiście nie wydaje mi się aby Polska była 10 razy biedniejsza od Japonii... A mógłbyś gdzieś zamieścić ten klucz?? Bo ciekawi mnie on wielce.

Pozdrawiam, Jendrulla
11-03-2008 15:13
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
krzyhoo Offline
Gimnazjalista

Ilość postów: 71
Dołączył: Nov 2006
Reputacja: 0
Post: #14
 
nie mógłbym, bo klucz został u nauczyciela geografii w szkole; choć zapytam i może uda mi sie przekserować jutro i przeskanowac/przepisać tu.

.../--../.-/-.-./..-/-././-.-./--.././-.-/ -../.-../.-/ .--./.-/-./.-/ --/---/.-./..././.-/
11-03-2008 15:18
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
Bartus Offline
Student

Ilość postów: 613
Dołączył: Aug 2006
Reputacja: 0
Post: #15
 
[quote]

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA
POZIOM ROZSZERZONY

1. Największa wartość: 400 m n.p.m.
Najmniejsza wartość: 260 m n.p.m.
0 - 1 Za poprawne podanie obu
wartości poziomic .............
1 pkt
2. Np.
Różnica wysokości:
483 m n.p.m. 273 m n.p.m. = 210 m
Różnica temperatury:
210 m : 100 = 2,1
2,1 x 0,6°C = 1,26°C
Temperatura na szczycie:
21°C 1,26°C = 19,74 °C = 19,7°C
0 - 2 Za poprawny sposób
obliczenia ..........................
Za poprawny sposób
obliczenia i poprawny
wynik .................................
(uznajemy wynik
z przybliżeniem do 0,1°C)
1 pkt
2 pkt
3. Las Majdan ,np.:
- niski poziom hałasu (teren oddalony
od siedzib ludzkich, brak dróg o dużym
natężeniu ruchu)
- lasy w najbliższym otoczeniu
- występowanie potoku
- występowanie punktu widokowego
i szlaku turystycznego
Gródek n. Dunajcem, np.:
- dobry dojazd (droga wojewódzka nr 975)
- istniejąca infrastruktura techniczna
- bliskość Jeziora Rożnowskiego i z tego
wynikająca możliwość uprawiania
sportów wodnych
0 - 2 Za poprawne podanie:
- dwóch argumentów dla
Lasu Majdan ......................
- dwóch argumentów dla
Gródka nad Dunajcem .......
1 pkt
1 pkt
4. Np.:
- koncentracja osiedli w dolinie Dunajca
- doliną naturalnym obniżeniem terenu 
prowadzą drogi
- konieczność budowy i utrzymania mostów
oraz kładek na Dunajcu
- drogi są zagrożone zniszczeniem podczas
powodzi
0 - 2 Za poprawne podanie:
- jednego argumentu ..........
- dwóch argumentów .........
1 pkt
2 pkt
5. Np.
1 cm 0,5 km
1cm2 0,25 km2
1 cm2 0,25 km2
x cm2 16 km2
Odpowiedź: x = 64 cm2
0 - 2 Za poprawny sposób
obliczenia ..........................
Za poprawny sposób
obliczenia i poprawny
wynik .................................
1 pkt
2 pkt
6. Np.
- przeciwpowodziowa
- energetyczna
- rekreacyjna
- zaopatrzenie w wodę ludności i przemysłu
0 - 2 Za poprawne podanie:
- dwóch przykładów
funkcji ............................
- trzech przykładów
funkcji ............................
1 pkt
2 pkt
Przykładowy zestaw zadań z geografii
Poziom rozszerzony
2
7. Np.
W zbiorniku wodnym akumulują się osady
skalne transportowane przez Dunajec.
0 - 1 Za poprawne podanie
przyczyny ..........................
1 pkt
8. Orogeneza: alpejska
Era geologiczna: kenozoiczna
0 - 1 Za poprawne podanie
nazwy orogenezy i ery
geologicznej ......................
1 pkt
9. Rysunek A: 0
11-03-2008 17:02
Znajdź wszystkie posty użytkownika Zacytuj ten post w odpowiedzi
Odpowiedz 

Otrzymałeś odpowiedź na swoje pytanie? Nie zapomnij podziękować :). Wystaw ocenę w gwiazdkach!


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Próbna matura 2014 anilana 3 4 542 26-01-2014 11:06
Ostatni post: vivus
  Matura próbna 2001 Ona. 11 8 049 30-05-2010 16:15
Ostatni post: pomocybardzopilne
  matura próbna 2009 Barteklim 60 28 728 06-05-2009 21:50
Ostatni post: qmate
  Matura 2008 Maj madzik2 235 98 656 26-07-2008 17:51
Ostatni post: Guest
  Matura próbna marzec 2008 :D Bartus 79 43 850 23-04-2008 22:10
Ostatni post: Guest

Skocz do: